صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب پل چهارم شهرستان آمل

 پروژه ساخت و نصب پل چهارم شهرستان آمل

کارفرما : شهرداری شهرستان آمل
مشاور : گروه مهندسین مشاور دکتر بیگی
وزن پروژه : 700 تن
محل اجرا : آمل