صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع فرهنگی و مسجد بقیه اله

 پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع فرهنگی و مسجد بقیه اله

کارفرما : هیات امنای مسجد بقیه اله
مشاور : شرکت مهندسین مشاور یادنگار زمان
وزن پروژه : 1750 تن
محل اجرا : تهران