پروژه برج تیرنگ

کارفرما : شرکت تیرنگ نور
مشاور : مهندسین مشاور طرح و سازه
وزن پروژه : 1000 تن
محل اجرا : آمل