صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه هتل آپارتمان تعاونی مسکن اداره کار و امور اجتماعی

 پروژه هتل آپارتمان تعاونی مسکن اداره کار و امور اجتماعی

کارفرما : اداره کار و امور اجتماعی
مشاور : مهندسین مشاور ساتکو
وزن پروژه : 1000 تن
محل اجرا : چابکسر