صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت سازه های فلزی در کشور ترکمنستان

 پروژه ساخت سازه های فلزی در کشور ترکمنستان

کارفرما : Ussat Engineering CO
مشاور : دفتر فنی مهنذسی شرکت زرین سوله جم
وزن پروژه : 4700 تن
محل اجرا : ترکمنستان - عشق آباد - مرو