صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب سازه فلزی L90 شرکت پارس خودرو

 پروژه ساخت و نصب سازه فلزی L90 شرکت پارس خودرو

کارفرما : شرکت پارس خودرو با نمایندگی شرکت مهندسی توسعه سایپا
مشاور : دفتر فنی مهندسی توسعه مهندسی سایپا (سیکو)
وزن پروژه : 2000 تن
محل اجرا : تهران