صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانجات گروه صنعتی ایران خودرو

 پروژه ساخت و نصب سازه های فلزی کارخانجات گروه صنعتی ایران خودرو

کارفرما : شرکت ایران خودرو سازه
مشاور : شرکت های مهندسین مشاور گنو، گروه 4، آتاوا، پردیس روز، توسعه عمران ، توسعه صنعتی ایران
وزن پروژه : 4000 تن
محل اجرا : پروژه های ایران خودرو دیزل، انبارهای سایت 2 ، سالن رنگ ، سالن انبارش ، سالن رنگ L90-4