صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های انجام شده/پروژه سازه های فلزی پروژه آندرادینگ کارخانه آلمینیوم ایران ( ایرالکو)

 پروژه سازه های فلزی پروژه آندرادینگ کارخانه آلمینیوم ایران ( ایرالکو)

کارفرما : شرکت سهامی آلومینیوم ایران
مشاور : مهندسین مشاور گنو
وزن پروژه : 3000 تن
محل اجرا : اراک