پروژه آرتمیس

کارفرما : اتحادیه تعاونی های مسکن نمونه رسا
مشاور : -
وزن پروژه : 5000 تن
محل اجرا : تهران