صفحه اصلی/پروژه ها/پروژه های منتخب/پروژه اداری تجاری اطلس مال

 پروژه اداری تجاری اطلس مال

کارفرما : شرکت باغ فردوس ایرانیان
مشاور : شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس
وزن پروژه : 5700 تن
محل اجرا : تهران